Tags Hạch toán tài khoản kế toán
quy trình kế toán công ty vàng bạc

Quy trình kế toán công ty vàng bạc đá quý

Quy trình kế toán công ty vàng bạc đá quý không quá phức tạp, tuy nhiên nhiều kế toán lại nhầm lẫn trong quy...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 008 – Dự toán chi...

TÀI KHOẢN 008 - DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP, DỰ ÁN Tài khoản này dùng để phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 007 – Ngoại tệ các...

TÀI KHOẢN 007 - NGOẠI TỆ CÁC LOẠI Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của từng loại...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 004 – Nợ khó đòi...

Tài khoản này phản ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, nhưng cần theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 003 – Hàng hoá nhận...

TÀI KHOẢN 003 - HÀNG HOÁ NHẬN BÁN HỘ, NHẬN KÝ GỬI, KÝ CƯỢC Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hàng hoá...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 002 – Vật tư, hàng...

TÀI KHOẢN 002 - VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬN GIỮ HỘ, NHẬN GIA CÔNG Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư,...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 001- Tài sản thuê ngoài

TÀI KHOẢN 001-TÀI SẢN THUÊ NGOÀI Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ, BĐS đầu...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 821 – Chi phí thuế...

TÀI KHOẢN 821 - CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 811 – Chi phí khác

  I. Tài khoản 811 - Chi phí khác Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 711 – Thu nhập khác

TÀI KHOẢN 711 - THU NHẬP KHÁC Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản...

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 641 – Chi phí bán...

  I. Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân Hàng

Tài khoản 112 tài khoản tiền gửi ngân hàng dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các...

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên...

Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa – Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của...

Ngày 14/9/2006, Bộ Tài chínhban hành Quyết định 48/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏvà vừa. “Chế độ Kế toán Doanh...

Phần mềm hỗ trợ khai thuế mới 2.0

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp kê khai thuế, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê...
hạch toán tài khoản 331

Hạch toán chuyên sâu tài khoản 331- Phải trả cho người bán

Tài khoản 331 để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư,...